گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه سال 1398

کسب واحد نمونه تولیدی استان سال 1397

واحد نمونه برتر سال 1384

لوح تقدیر شرکت پگاه اصفهان (سیکارو) سال 1384

واحد برتر در روز جهانی غذا سال 1386

واحد نمونه در سطح استان سال 1384

واحدتولیدی نمونه استان اصفهان سال 1383

واحد نمونه در سطح استان سال 1383

یازدهمین جایزه بین المللی کیفیت 1999 آمریکا

برنده جایزه کیفیت سال 1999 سوئیس

واحد نمونه کیفی در سطح استان

واحد نمونه سال 1383